คณะผู้บริหาร

พระคุณเจ้า หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

ผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงสุรชาติ มุลสุทธิ

ผู้จัดการ/ผู้แทนผู้รับใบอนุุญาต

นางสาวทิพย์ภาพร งอยหล้า

ผู้อำนวยการ

นางสาวอรอนงค์ ถินวัลย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ