แบบสำรวจความคิดเห็น
เปิดเทอมใหม่ ผู้ปกครองห่วงใยบุตรหลานในเรื่องใดมากที่สุด
ค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอม
การคบเพื่อนใหม่
การปรับตัวของบุตรหลาน
การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
ปัญหาการจราจร
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/05/2018
ปรับปรุง 19/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 460
Page Views 1043
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดสุขใจ ทรายกองดินใต้ คลองสามวา 02-906-1632
2 โรงเรียนบ้านหนองระแหง (ชมแสงประชานุกูล) สามวาตะวันตก คลองสามวา 025692135
3 โรงเรียนไมตรีจิตวิทยาทาน สามวาตะวันออก คลองสามวา 02-1536289
4 โรงเรียนโรจน์เสรีอนุสรณ์ คลองตัน คลองเตย
5 โรงเรียนอนุบาลอุทยานเด็ก คลองตัน คลองเตย
6 โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก คลองตัน คลองเตย
7 โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท คลองตัน คลองเตย
8 โรงเรียนอนุบาลดารารัตน์ คลองตัน คลองเตย
9 โรงเรียนสิงฟ้า คลองตัน คลองเตย
10 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา คลองตัน คลองเตย
11 โรงเรียนอนุบาลทอสี คลองตัน คลองเตย
12 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ คลองตัน คลองเตย
13 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ คลองตัน คลองเตย
14 โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย 022586014
15 โรงเรียนอนุบาลมารี คลองตัน คลองเตย
16 โรงเรียนเกษมพิทยา คลองตัน คลองเตย
17 โรงเรียนอนุบาลเทพบุตร คลองตัน คลองเตย
18 โรงเรียนวชิรสิน คลองตัน คลองเตย
19 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย คลองตัน คลองเตย
20 โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง คลองตัน คลองเตย
21 โรงเรียนอนุบาลดิษยศริน คลองตัน คลองเตย
22 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย คลองเตย
23 โรงเรียนอนุบาลแสงวิทย์ คลองเตย คลองเตย
24 โรงเรียนอนุบาลบุษรา คลองเตย คลองเตย
25 โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ คลองเตย คลองเตย
26 โรงเรียนขจรศึกษา คลองเตย คลองเตย
27 โรงเรียนวรรณวิทย์ คลองเตย คลองเตย
28 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ คลองเตย คลองเตย
29 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ คลองเตย คลองเตย 02 249 9587-8
30 โรงเรียนคลองเตยวิทยา คลองเตย คลองเตย
31 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คลองเตย คลองเตย
32 โรงเรียนซินหยกฮั้วกงฮัก พระโขนง คลองเตย
33 โรงเรียนอนุบาลทักษิณา พระโขนง คลองเตย
34 โรงเรียนอนุบาลจินดาวิทย์ พระโขนง คลองเตย
35 โรงเรียนศรีวิกรณ์ พระโขนง คลองเตย
36 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง พระโขนง คลองเตย
37 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนา พระโขนง คลองเตย
38 โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก พระโขนง คลองเตย
39 โรงเรียนดาราคาม พระโขนง คลองเตย
40 โรงเรียนวิศาลวิทย์ พระโขนง คลองเตย
41 โรงเรียนอนุบาลอธิพร พระโขนง คลองเตย
42 โรงเรียนอนุบาลใจดี พระโขนง คลองเตย
43 โรงเรียนปทุมคงคา พระโขนง คลองเตย
44 โรงเรียนพระโขนงวิทยา พระโขนง คลองเตย
45 โรงเรียนอนุบาลนพพรรณ พระโขนง คลองเตย
46 โรงเรียนธนบุรีศึกษา บางค้อ จอมทอง 024681534
47 โรงเรียนวัดหนัง บางค้อ จอมทอง 024682662
48 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ดินแดง
49 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง
50 โรงเรียนอนุบาลสมใจ ดินแดง ดินแดง
51 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ดินแดง ดินแดง
52 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา ดินแดง ดินแดง
53 โรงเรียนประไพพัฒน์ ดินแดง ดินแดง
54 โรงเรียนจันทรวิชา ดินแดง ดินแดง
55 โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์ ดินแดง ดินแดง
56 โรงเรียนอนุบาลปรางชมพู ดินแดง ดินแดง
57 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง 02 2451966
58 โรงเรียนจำนงค์วิทยา ดินแดง ดินแดง
59 โรงเรียนอนุบาลผ่องพรรณ ดินแดง ดินแดง
60 โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง
61 โรงเรียนนิธิปริญญา ดินแดง ดินแดง
62 โรงเรียนกอบวิทยา ดินแดง ดินแดง
63 โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ ดินแดง ดินแดง
64 โรงเรียนอนุบาลชินณพงศ์ ดินแดง ดินแดง
65 โรงเรียนจำนงค์พิทยา ดินแดง ดินแดง
66 โรงเรียนอำนวยพิทยา ดินแดง ดินแดง
67 โรงเรียนอนุบาลปานตา ดินแดง ดินแดง
68 โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง ดินแดง
69 โรงเรียนถาวรวิทยาคาร ดินแดง ดินแดง
70 โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ ดุสิต
71 โรงเรียนศรีดรุณ ดุสิต
72 โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย ดุสิต
73 โรงเรียนกฤษฎาวิทย์ ดุสิต
74 โรงเรียนอนุบาลแก้ว ดุสิต
75 โรงเรียนเยาวชนศึกษา ดุสิต
76 โรงเรียนทบอ.สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
77 โรงเรียนอนุบาลสาริน ดุสิต
78 โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน ดุสิต
79 โรงเรียนสตรีเนติศึกษา ดุสิต
80 โรงเรียนช่างอากาศอำรุง ดุสิต
81 โรงเรียนอัมพวันศึกษา ดุสิต
82 โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์ ดุสิต
83 โรงเรียนสุภาวดี ดุสิต
84 โรงเรียนราชินีบน ดุสิต
85 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
86 โรงเรียนราชวินิต ดุสิต ดุสิต
87 โรงเรียนอักษรเจริญ ดุสิต ดุสิต
88 โรงเรียนราขวัตรวิทยา ดุสิต ดุสิต
89 โรงเรียนพันธะศึกษา ดุสิต ดุสิต
90 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ดุสิต ดุสิต
91 โรงเรียนวัดโบสถ์ ดุสิต ดุสิต
92 โรงเรียนพันธะวัฒนา ดุสิต ดุสิต
93 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ดุสิต ดุสิต
94 โรงเรียนพันธะศึกษาแผนกมัธยม ดุสิต ดุสิต
95 โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
96 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
97 โรงเรียนวัดราชาธิวาส วชิรพยาบาล ดุสิต
98 โรงเรียนโยนออฟอาร์ค วชิรพยาบาล ดุสิต
99 โรงเรียนอนุบาลธรรมาภิรักษ์เทเวศน์ วชิรพยาบาล ดุสิต
100 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วชิรพยาบาล ดุสิต
101 โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ วชิรพยาบาล ดุสิต
102 โรงเรียนคอนเซ็ปชัญ วชิรพยาบาล ดุสิต
103 โรงเรียนโยนออฟอาร์คอนุบาล วชิรพยาบาล ดุสิต
104 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ วชิรพยาบาล ดุสิต
105 โรงเรียนอนุบาลทิพพรรณี สวนจิตรลดา ดุสิต
106 โรงเรียนนันทนศึกษา สวนจิตรลดา ดุสิต
107 โรงเรียนจิตรลดา สวนจิตรลดา ดุสิต
108 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สวนจิตรลดา ดุสิต 022827897 ต่อ 124
109 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก คลองชักพระ ตลิ่งชัน 024243326
110 โรงเรียนกวดวิชาบ้านเดอมงฟอร์ต ทุ่งครุ ทุ่งครุ
111 โรงเรียนดรุณวัฒนา ศิริราช บางกอกน้อย 028663076
112 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ แสมดำ บางขุนเทียน
113 โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา วัดพระยาไกร บางคอแหลม 022891024/026881099
114 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
115 โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ บางซื่อ บางซื่อ
116 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 บางซื่อ บางซื่อ
117 โรงเรียนส่งเสริมวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
118 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ 02-587-0651 02-910-2527 โทรสาร 02-587-5246
119 โรงเรียนซินไตท้ง บางซื่อ บางซื่อ
120 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม บางซื่อ บางซื่อ
121 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
122 โรงเรียนอนุบาลกุลวรรณ บางซื่อ บางซื่อ
123 โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม) บางซื่อ บางซื่อ 02-5870978
124 โรงเรียนบางโพศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
125 โรงเรียนกรุงธนรัตนาลัย บางซื่อ บางซื่อ
126 โรงเรียนอนุบาลเจริญจรัมพรวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
127 โรงเรียนวีระพิทยา บางซื่อ บางซื่อ
128 โรงเรียนปิ่นวัฒนา บางซื่อ บางซื่อ
129 โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ บางซื่อ บางซื่อ
130 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สงวนวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
131 โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
132 โรงเรียนพรศรีวิทยาบางโพ บางซื่อ บางซื่อ
133 โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา บางซื่อ บางซื่อ
134 โรงเรียนอนุบาลแสงโสมฉันทมิตร บางซื่อ บางซื่อ
135 โรงเรียนอนุบาลจำนงค์ศิลป์ บางซื่อ บางซื่อ
136 โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ บางซื่อ บางซื่อ
137 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
138 โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
139 โรงเรียนอรรถวิทย์ บางนา บางนา 02744-8818-9
140 โรงเรียนสิริรัตนาธร บางนา บางนา
141 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก บางรัก
142 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก บางรัก
143 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก บางรัก
144 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก
145 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา มหาพฤฒาราม บางรัก
146 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา มหาพฤฒาราม บางรัก
147 โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล มหาพฤฒาราม บางรัก
148 โรงเรียนจี้จึ้ง สีลม บางรัก
149 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม สีลม บางรัก
150 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ สีลม บางรัก
151 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สีลม บางรัก
152 โรงเรียนสัจจพิทยา สีลม บางรัก
153 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น สีลม บางรัก
154 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม บางรัก
155 โรงเรียนอนุบาลรักลูก สีลม บางรัก
156 โรงเรียนกว่างเจ้า สีลม บางรัก
157 โรงเรียนยุหมินพัฒนา สี่พระยา บางรัก
158 โรงเรียนอาทรศึกษา สี่พระยา บางรัก
159 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร สี่พระยา บางรัก
160 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา สี่พระยา บางรัก
161 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา ปทุมวัน
162 โรงเรียนดรุณอักษร ปทุมวัน ปทุมวัน
163 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน ปทุมวัน
164 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง รองเมือง ปทุมวัน
165 โรงเรียนอนุบาลสุนรา รองเมือง ปทุมวัน
166 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ ลุมพินี ปทุมวัน
167 โรงเรียนจำรูญพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
168 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ลุมพินี ปทุมวัน
169 โรงเรียนอนุบาลสุนี ลุมพินี ปทุมวัน
170 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ลุมพินี ปทุมวัน
171 โรงเรียนสุนีพิทยาและอนุบาลสุนี ลุมพินี ปทุมวัน 02-2542319
172 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา ลุมพินี ปทุมวัน
173 โรงเรียนปิยะจิตวิทยา สวนหลวง ประเวศ 023210388
174 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
175 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย 026216348
176 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย
177 โรงเรียนวัดสระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
178 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
179 โรงเรียนประสาทวุฒิ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
180 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
181 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
182 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
183 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
184 โรงเรียนสตรีจุลนาค วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
185 โรงเรียนเจริญศึกษา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
186 โรงเรียนวัดโสมนัส วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย 022810792
187 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สามเสนใน พญาไท
188 โรงเรียนสวนบัว สามเสนใน พญาไท
189 โรงเรียนดาริกา สามเสนใน พญาไท
190 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล สามเสนใน พญาไท
191 โรงเรียนอนุบาลดรุณา สามเสนใน พญาไท
192 โรงเรียนธำรงวิทย์ สามเสนใน พญาไท
193 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สามเสนใน พญาไท 022799802
194 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี สามเสนใน พญาไท
195 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ สามเสนใน พญาไท
196 โรงเรียนเรวดี สามเสนใน พญาไท
197 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สามเสนใน พญาไท
198 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา สามเสนใน พญาไท
199 โรงเรียนเทพปัญญา สามเสนใน พญาไท
200 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ สามเสนใน พญาไท
201 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ สามเสนใน พญาไท
202 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา สามเสนใน พญาไท
203 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว สามเสนใน พญาไท
204 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ สามเสนใน พญาไท
205 โรงเรียนสุพมาศพิทยาคม พระนคร
206 โรงเรียนแสนยานุกรวิทยา พระนคร
207 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พระนคร
208 โรงเรียนพิมานวิทย์ พระนคร
209 โรงเรียนอนุบาลเขียนนิวาสน์ ชนะสงคราม พระนคร
210 โรงเรียนวัดชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร 022816931
211 โรงเรียนอัมพรไพศาลอนุสรณ์ ชนะสงคราม พระนคร
212 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ บวรนิเวศ พระนคร
213 โรงเรียนสตรีวิทยา บวรนิเวศ พระนคร
214 โรงเรียนวัลยา บางขุนพรหม พระนคร
215 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ บางขุนพรหม พระนคร
216 โรงเรียนสวนเด็ก บางขุนพรหม พระนคร
217 โรงเรียนสตรีวรนาถ บางขุนพรหม พระนคร
218 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก บ้านพานถม พระนคร 022816104
219 โรงเรียนราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร
220 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
221 โรงเรียนวัดสังเวช วัดสามพระยา พระนคร
222 โรงเรียนเบญจมราชาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
223 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร 022227588
224 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร บางจาก พระโขนง
225 โรงเรียนสมาหารศึกษา บางจาก พระโขนง
226 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ บางจาก พระโขนง
227 โรงเรียนนารีนิรมล บางจาก พระโขนง
228 โรงเรียนอนุบาลสุนทร บางจาก พระโขนง
229 โรงเรียนสวนนันทวัน บางจาก พระโขนง
230 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง 023939123
231 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย บางจาก พระโขนง
232 โรงเรียนใจรักอนุบาล บางจาก พระโขนง
233 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ บางจาก พระโขนง
234 โรงเรียนอนุบาลปาณยา บางจาก พระโขนง
235 โรงเรียนสมถวิล บางจาก พระโขนง 023325253
236 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา บางจาก พระโขนง
237 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ บางจาก พระโขนง
238 โรงเรียนอนุบาลนฤมล บางจาก พระโขนง
239 โรงเรียนบพิธวิทยา บางจาก พระโขนง
240 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย บางจาก พระโขนง
241 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต บางจาก พระโขนง
242 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี บางจาก พระโขนง
243 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล บางจาก พระโขนง
244 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ บางนา พระโขนง
245 โรงเรียนอนุบาลพัสวี บางนา พระโขนง
246 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง บางนา พระโขนง
247 โรงเรียนลาซาล บางนา พระโขนง
248 โรงเรียนประภามนตรี บางนา พระโขนง
249 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข บางนา พระโขนง
250 โรงเรียนสุทธิบงกข บางนา พระโขนง
251 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ บางนา พระโขนง
252 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา บางนา พระโขนง
253 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา บางนา พระโขนง
254 โรงเรียนอนุบาลปราณี บางนา พระโขนง
255 โรงเรียนเปรมสันต์ บางนา พระโขนง
256 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา บางนา พระโขนง
257 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา บางนา พระโขนง
258 โรงเรียนพิพัฒนา พระโขนง พระโขนง
259 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม บางแวก ภาษีเจริญ
260 โรงเรียนวรมงคล ยานนาวา
261 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา ช่องนนทรี ยานนาวา 0-2678-4044-5
262 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ ช่องนนทรี ยานนาวา
263 โรงเรียนวรสารพิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา
264 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ช่องนนทรี ยานนาวา
265 โรงเรียนทวีวัฒนา ช่องนนทรี ยานนาวา
266 โรงเรียนนนทรีวิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา 022862105, 022865035 ต่อ 103, 118
267 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ช่องนนทรี ยานนาวา
268 โรงเรียนประถมนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา 022400697
269 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา บางโพงพาง ยานนาวา
270 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา
271 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม บางโพงพาง ยานนาวา
272 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
273 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย บางโพงพาง ยานนาวา
274 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ บางโพงพาง ยานนาวา
275 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา บางโพงพาง ยานนาวา
276 โรงเรียนตรีวิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
277 โรงเรียนอนุบาลจารุณี ราชเทวี
278 โรงเรียนอนุบาลทองอินทร์ ราชเทวี
279 โรงเรียนปริญญาทิพย์ ราชเทวี
280 โรงเรียนอนุบาลพันธ์พิศวัฒนา ราชเทวี
281 โรงเรียนอนุบาลกิตติกุล ราชเทวี
282 โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม ราชเทวี
283 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ราชเทวี
284 โรงเรียนอนุบาลไทรทอง ราชเทวี
285 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป์ ราชเทวี
286 โรงเรียนปานะพันธุ์พญาไท ราชเทวี
287 โรงเรียนบ้านครัววิทยา ถนนเพชรบุรี ราชเทวี 022168539
288 โรงเรียนอนุบาลหมีน้อย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
289 โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
290 โรงเรียนพญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี
291 โรงเรียนสวนมิสกวัน ทุ่งพญาไท ราชเทวี
292 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
293 โรงเรียนศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี
294 โรงเรียนอนุบาลตันติเมธ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
295 โรงเรียนประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
296 โรงเรียนโกวิทธำรง มักกะสัน ราชเทวี
297 โรงเรียนมักกะสันพิทยา มักกะสัน ราชเทวี
298 โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย มักกะสัน ราชเทวี
299 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก มักกะสัน ราชเทวี
300 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา แผนกอนุบาล ราษฎร์บูรณะ ราษฎร์บูรณะ 02-4272402
301 โรงเรียนเพชรถนอม ลาดพร้าว ลาดพร้าว
302 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา วัฒนา
303 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง วัฒนา
304 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ พระโขนงเหนือ วัฒนา
305 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
306 โรงเรียนแสงหิรัญ พระโขนงเหนือ วัฒนา 02-3111-525
307 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สวนหลวง สวนหลวง 023111483
308 โรงเรียนเผยอิง จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
309 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
310 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
311 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
312 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
313 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
314 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ 022223861
315 โรงเรียนมังคละศึกษา สาทร
316 โรงเรียนอนุบาลอนันตศานติศึกษา สาทร
317 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สาทร
318 โรงเรียนวิริยาลัย สาทร
319 โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
320 โรงเรียนอนุบาลสิรินทิพย์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
321 โรงเรียนอนุบาลจันทร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
322 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
323 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร
324 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ทุ่งวัดดอน สาทร
325 โรงเรียนอนุบาลอารีวิทย์ ทุ่งวัดดอน สาทร
326 โรงเรียนอนุบาลแสงเรือนศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
327 โรงเรียน จิ้นเตอะ ทุ่งวัดดอน สาทร 02 2863115
328 โรงเรียนอนุบาลพิรินทร ทุ่งวัดดอน สาทร
329 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ทุ่งวัดดอน สาทร
330 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ทุ่งวัดดอน สาทร
331 โรงเรียนบำรุงศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
332 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษาและตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร 02-673-0080
333 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณพระนคร ยานนาวา สาทร
334 โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ ยานนาวา สาทร
335 โรงเรียนศุภวิทย์ ยานนาวา สาทร
336 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ยานนาวา สาทร
337 โรงเรียนอนุบาลวัฒนา ยานนาวา สาทร
338 โรงเรียนอนุบาลโกศล ยานนาวา สาทร
339 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา ยานนาวา สาทร
340 โรงเรียนโกศลวิทยา ยานนาวา สาทร 022110037
341 โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล ยานนาวา สาทร
342 โรงเรียนศิลปวัฒนา ยานนาวา สาทร
343 โรงเรียนบำรุงอนุชนวิทยา ยานนาวา สาทร
344 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ยานนาวา สาทร
345 โรงเรียนสุริยานุสรณ์ ยานนาวา สาทร
346 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ยานนาวา สาทร
347 โรงเรียนบ้านเรียนเพลิน สายไหม สายไหม
348 โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก บางกะปิ ห้วยขวาง 023193744